loader image

oferta

馃殬 Kategoria B 馃殬

standardowy

KURS

z艂 3400
 • 30h zaj臋膰 teoretycznych
 • 30h zaj臋膰 praktycznych
 • materia艂y szkoleniowe w pakiecie
 • egzaminy wewn臋trzne

przyspieszony

KURS

z艂 4600
 • 30h zaj臋膰 teoretycznych
 • 30h zaj臋膰 praktycznych
 • materia艂y szkoleniowe w pakiecie
 • egzaminy wewn臋trzne

indywidualny

KURS

z艂 5100
 • 30h zaj臋膰 teoretycznych
 • 30h zaj臋膰 praktycznych
 • materia艂y szkoleniowe w pakiecie
 • egzaminy wewn臋trzne

#zdajzapierwszym

Szanowny Przysz艂y Kierowco,

nazywamy sie台 Agnieszka i Marcin Kopaczewscy i zalez虈y nam na tym, aby nasi kursanci zdali za pierwszym podejs虂ciem oraz poradzili sobie za 鈥瀔o虂艂kiem鈥, gdy juz虈 zdobe台da台 prawo jazdy.

Szkola台c tysia台ce kursanto虂w, zauwaz虈ylis虂my, z虈e wszyscy przed przysta台pieniem do naszego kursu zmagali sie台 z podobnymi problemami, kto虂re fundowa艂o im z虈ycie.

Czy Ty tez虈 tak masz, z虈e:

鈥 me台czy Cie台 podro虂z虈owanie zat艂oczonym MZK?

鈥 jestes虂 uzalez虈niony od rodzico虂w lub innych oso虂b, kto虂re maja台 prawko?

鈥 chcia艂bys虂 zaoszcze台dzic虂 czas podro虂z虈uja台c do pracy lub na uczelnie台 w艂asnym autem?

鈥 w艂asne prawko pozwoli艂oby Ci szybko i sprawnie zrobic虂 zakupy czy podrzucic虂 dzieciaki do przedszkola?

鈥 marzysz o prawie jazdy, ale obawiasz sie台 stresu zwia台zanego z kursem oraz tego, z虈e be台dziesz podchodzi艂 do egzaminu wielokrotnie?

鈥 pragniesz awansu w pracy i wyz虈szych zarobko虂w, ale boisz sie台, z虈e nie poradzisz sobie za 鈥瀔o虂艂kiem鈥?

鈥 chcia艂bys虂 zdac虂 za pierwszym razem, aby b艂ysna台c虂 ws虂ro虂d znajomych i zaoszcze台dzic虂 pienia台dze, ale nie jestes虂 drugim Kubica台?

Jes虂li choc虂 na jedno pytanie odpowiedzia艂es虂 鈥濼AK鈥, to zanim przedstawimy Ci szczego虂艂y naszej oferty, zapoznaj sie台, prosze台, z interesuja台ca台 historia台…

Dwie kursantki w szkole jazdy w Bydgoszczy

Pewnego pie台knego wiosennego popo艂udnia pie台tnas虂cie lat temu dwie m艂ode dziewczyny odebra艂y s虂wiadectwo maturalne. Kinga i Julka, bo o nich mowa, by艂y do siebie podobne jak dwie krople wody.

Obie uczy艂y sie台 dos虂c虂 dobrze. Obie mia艂y te same zainteresowania i wspo虂lnych znajomych. Obie cieszy艂y sie台 powodzeniem ws虂ro虂d ch艂opco虂w. Tego pamie台tnego dnia ich drogi sie台 rozesz艂y.

Ponownie spotka艂y sie台 po szes虂ciu latach w WORD-zie, gdzie zdawa艂y egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B. Okaza艂o sie台, z虈e nadal by艂y do siebie bardzo podobne.

Obie ukon虂czy艂y dobre studia i rozpocze台艂y prace台 zawodowa台. Obie mia艂y faceto虂w i odk艂ada艂y na s虂lub i wesele. Obie zapragne台艂y zrobic虂 prawko, aby stac虂 sie台 niezalez虈nymi i awansowac虂 w pracy. Jednak tutaj pojawi艂a sie台 pierwsza, ale znaczna ro虂z虈nica mie台dzy nimi: Julka obla艂a juz虈 po raz pia台ty, a Kinga zda艂a za pierwszym razem…

Co stanowi艂o ro虂z虈nice台?

Czy zastanawia艂es虂 sie台 nad tym, dlaczego jedni zdaja台 za pierwszym razem, a inni bujaja台 sie台 od egzaminu do egzaminu, od os虂rodka do os虂rodka, traca台c swo虂j cenny czas i pienia台dze?

Nie zawsze przyczynami tego sa台 inteligencja, talent czy motywacja. Z naszego dos虂wiadczenia wynika, z虈e kluczowe jest tu cos虂 zupe艂nie innego.

Oto虂z虈 sekret sukcesu kryje sie台 w naszych umys艂ach, a konkretnie w naszym sposobie mys虂lenia. Pozwo虂l, z虈e zadamy Ci pytanie:

Podejmuja台c decyzje台 o wyborze szko艂y jazdy w Bydgoszczy, wolisz byc虂 SPRYTNY czy ROZTROPNY?

SPRYTNI chca台 przechytrzyc虂 system. Licza台 na to, z虈e osia台gna台 swo虂j cel szybko, 艂atwo i tanim kosztem. Ta strategia prowadzi do tego, z虈e kursanci musza台 podchodzic虂 do egzaminu wielokrotnie, traca台c sporo czasu i pienie台dzy na dodatkowe jazdy i kolejne egzaminy.

ROZTROPNI dzia艂aja台 zupe艂nie inaczej. Od szybkos虂ci kursu waz虈niejsze jest dla nich to, z虈eby nie tylko sprawnie zdac虂 egzaminy, ale takz虈e nauczyc虂 sie台 dobrej jazdy. Wiedza台, z虈e aby cos虂 osia台gna台c虂, trzeba najpierw sie台 mocno postarac虂.

Dlatego wybo虂r Kingi pad艂 na Szko艂e台 Jazdy Kopaczewski, poniewaz虈 oferuje ona Indywidualny System Nauki Jazdy, dzie台ki czemu jej sukcesy na bydgoskim rynku os虂rodko虂w szkoleniowych nie sa台 sezonowe.

Oto cztery najwaz虈niejsze powody, dla kto虂rych powinienes虂 skorzystac虂 z Indywidualnego Systemu Nauki Jazdy oferowanego przez Szko艂e台 Jazdy Kopaczewski w Bydgoszczy:

 1. Uniwersalnos虂c虂
  Przygotujesz sie台 nie tylko do egzamino虂w na prawo jazdy, ale takz虈e do samodzielnej i bezpiecznej jazdy.
  Po kursie poradzisz sobie nie tylko w Bydgoszczy, ale takz虈e na drogach ca艂ej Polski i Europy.

 2. #Zdajzapierwszym
  Masz szanse台 zdac虂 za pierwszym razem, nawet jes虂li jeszcze nie wiesz do czego s艂uz虈y dz虂wignia zmiany biego虂w i nigdy nie siedzia艂es虂 za ko虂艂kiem. Statystyki potwierdzaja台 skutecznos虂c虂 naszego systemu: az虈 73% naszych kursanto虂w zdaje za pierwszym razem egzamin teoretyczny, a 51,5% praktyczny.

 3. Atmosfera
  Nasi instruktorzy sa台 mili, us虂miechnie台ci, cierpliwi, skuteczni i wymagaja台cy. Odpowiedza台 na kaz虈de Twoje pytanie i stopniowo be台da台 podnosic虂 poprzeczke台. Nawet nie zauwaz虈ysz, kiedy zrobia台 z Ciebie Kierowce台.

 4. Oszcze台dnos虂c虂
  Oszcze台dzasz czas i pienia台dze, poniewaz虈 szkolenie jest na tyle skuteczne, z虈e nie musisz w nieskon虂czonos虂c虂 wykupywac虂 dodatkowych godzin czy przyste台powac虂 do kolejnych egzamino虂w.
  Oczywis虂cie nie gwarantujemy, z虈e dzie台ki Indywidualnemu Systemowi Nauki Jazdy zdasz za pierwszym razem, ale statystyki wskazuja台, z虈e u nas masz na to duz虈o wie台ksze szanse niz虈 u konkurencji.

  Wszystko pie台knie, Pan虂stwo Kopaczewscy, ale ska台d pewnos虂c虂, z虈e Indywidualny System Nauki Jazdy zadzia艂a takz虈e w moim przypadku? Takiego kursanta jak ja, jeszcze w swoim os虂rodku nie mielis虂cie…

A czy znasz zasade台 Pareto?

Wilfredo Pareto to w艂oski ekonomista, kto虂ry dokona艂 zaskakuja台cego odkrycia: 20% ludzi posiada w swoich re台kach az虈 80% maja台tku. Potem zauwaz虈y艂, z虈e ta zalez虈nos虂c虂 wyste台puje wsze台dzie woko虂艂:

鈥 20% s艂o虂w stanowi az虈 80% naszej komunikacji;
鈥 20% reklam zarabia 80% pienie台dzy;
鈥 20% ucznio虂w osia台ga 80% wyniko虂w na egzaminie.

Pewnie juz虈 sie台 domys虂lasz, dlaczego uda艂o nam sie台 osia台gna台c虂 tak wysoka台 zdawalnos虂c虂 za pierwszym razem. Po prostu z艂amalis虂my ten kod sukcesu i odkrylis虂my te kluczowe 20% technik nauki jazdy, kto虂re gwarantuja台 80% rezultato虂w na egzaminie.

Po naszym kursie be台dziesz mia艂 w ma艂ym paluszku w艂as虂nie te 20% technik, kto虂re sa台 Ci potrzebne, by osia台gna台c虂 80% efekto虂w.

Te 80% rezultato虂w w zupe艂nos虂ci wystarczy, abys虂 nie tylko nauczy艂 sie台 dobrze jez虂dzic虂, ale takz虈e sprawnie zda艂 egzaminy pan虂stwowe.
Pozosta艂e 20% nabe台dziesz wraz z dos虂wiadczeniem przejechanych kilometro虂w na polskich i europejskich drogach.

I, prosze台, bez obaw, z虈e nie jestes虂 Kubica台. Nasz system sprawdzi艂 sie台 w przypadku tysie台cy kursanto虂w, sprawdzi sie台 takz虈e w Twoim przypadku.

OK, przekonali mnie Pan虂stwo i juz虈 jedna台 noga台 jestem na tym kursie w waszej szkole jazdy w Bydgoszczy, ale prosze台 mi powiedziec虂, jaka jest jego cena…

Sam widzisz, z虈e posiadanie prawka i umieje台tnos虂c虂 bezpiecznej oraz samodzielnej jazdy to bardzo poz虈a台dane kwalifikacje w dzisiejszych czasach. I do tego wre台cz konieczne, jes虂li chce sie台 zyskac虂 niezalez虈nos虂c虂, zaoszcze台dzic虂 czas i awansowac虂 w pracy.

Dlatego kurs, kto虂ry potrafi skutecznie przygotowac虂 do egzamino虂w i zrobic虂 z kursanta Kierowce台, jest takz虈e wiele wart.

Zdajemy sobie sprawe台, z虈e biora台c pod uwage台 nasze dotychczasowe osia台gnie台cia, wysoka台 zdawalnos虂c虂 i s虂wietne przygotowanie do samodzielnej jazdy, moglibys虂my chciec虂 o 1000 z艂 wie台cej.

Ale nie zrobimy tego. Trzymamy sie台 naszej filozofii, kto虂ra mo虂wi, z虈e 鈥瀉by zarobic虂, trzeba stracic虂鈥.

Nasze szkolenia oferujemy w trzech wariantach cenowych, w zalez虈nos虂ci od tego, czego od nas oczekujesz. Chociaz虈 posiadamy warianty przyspieszone, to zache台camy Cie台 do skorzystania z wersji podstawowej.

Wiedza musi sie台 ulez虈ec虂. Czerwona lampka pod Twoja台 kopu艂a台 musi sie台 w pewnym momencie zapalic虂. Nie istnieje droga na skro虂ty 鈥 w edukacji na wszystko potrzeba czasu. Dlatego nie oczekuj szybkich i 艂atwych rezultato虂w, ale raczej przygotuj sie台 na solidna台 prace台 z naszymi instruktorami.

Cennik Szko艂y Jazdy Kopaczewski w Bydgoszczy

Jestes虂my przekonani, z虈e ten kurs zmieni Twoje dotychczasowe z虈ycie.

Na przestrzeni 23 lat obserwowalis虂my wielu kursanto虂w i widzielis虂my, jakie pozytywne zmiany zasz艂y w ich z虈yciu.

Niekto虂rych widujemy na drogach i cieszymy sie台, z虈e tak dzielnie sobie radza台 za 鈥瀔o虂艂kiem鈥.

Jestes虂my przekonani, z虈e gdy zaliczysz nasz system szkolenia, zmiany, kto虂re Cie台 czekaja台, przejda台 Twoje najs虂mielsze oczekiwania.

Jes虂li chcesz sie台 dowiedziec虂 wie台cej na temat tego, jak be台dzie wygla台da艂o nasze szkolenie, to kliknij w artyku艂 (link do artyku艂u), a znajdziesz w nim wiele przydatnych informacji.

Wro虂c虂my na chwile台 do historii dwo虂ch kursantek szko艂y jazdy w Bydgoszczy

Dziewczyny by艂y do siebie bardzo podobne. Posiada艂y podobne zdolnos虂ci i wykszta艂cenie. Obie ukon虂czy艂 studia i chcia艂y zdac虂 prawko. Co wie台c stanowi艂o ro虂z虈nice台 mie台dzy nimi?

Oto虂z虈 Julka kierowa艂a sie台 SPRYTEM, a Kinga ROZSA台DKIEM.

Pierwsza szuka艂a dobrej szko艂y oferuja台cej tani i szybki kurs.

Kindze zalez虈a艂o natomiast na tym, aby wybrac虂 szko艂e台 jazdy w Bydgoszczy, kto虂ra posiada wysoka台 zdawalnos虂c虂 i dobrze uczy jazdy po polskich drogach. Zdrowy rozsa台dek podpowiada艂 jej, z虈eby wybrac虂 ten os虂rodek, kto虂ry od lat utrzymuje sie台 na szczycie rankingo虂w zdawalnos虂ci, co potwierdza jego profesjonalizm i to, z虈e jego sukces nie wzia台艂 sie台 z przypadku.

Wkro虂tce, po serii niepowodzen虂, Julka takz虈e trafi艂a do naszej szko艂y i odby艂a kurs, po kto虂rym zda艂a bez problemu. Okaza艂o sie台, z虈e przyczyna jej poraz虈ek kry艂a sie台 w jej mys虂leniu 鈥 szuka艂a drogi na skro虂ty i wybiera艂a z艂e os虂rodki, kto虂re obiecywa艂y cuda- wianki, a potem nie dotrzymywa艂y z艂oz虈onych obietnic.

Kieruj sie台 wie台c rozsa台dkiem i odezwij sie台 do nas w celu rozpocze台cia kursu na prawo jazdy kategorii B!

Serdecznie pozdrawiamy

Agnieszka i Marcin Kopaczewscy
Szko艂a Jazdy Kopaczewski w Bydgoszczy

Wyniki

Holler Box
Przewi艅 do g贸ry